HOME   Historia  KONTAKT
Logo
Nasza Szkoła 
Informacje
Sukcesy
Rozrywka
Warto zajrzeć
Download
Dokumenty
Wizja

WIZJA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTCZY

I.                     Nauczanie i wychowanie w naszej szkole oparte jest na zasadach i wartościach chrześcijańskich, przy zachowaniu szacunku dla każdego ucznia. Chrześcijańska koncepcja osoby ludzkiej i chrześcijański system wartości stanowią punkt odniesienia i inspiracji dla całej działalności szkoły. Prowadzony w niej proces kształcenia i wychowania jest kontynuacją ponad wiekowej już tradycji szkolnictwa  w Lutczy, zmierzający ku syntezie wiary i nauki oraz wiary i życia w postawie poszczególnych uczniów.

II.                   Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, określone w Ustawie o systemie oświaty i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem a w szczególności:

1.    Dąży do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia,

2.  Harmonijnie realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, traktując je jako wzajemne uzupełnianie się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela,

3.    Wspiera wychowawczą rolę rodziny,

4.    Kształtuje zdrowe środowisko wychowawcze,

5.   Umożliwia członkom społeczności szkolnej pogłębioną formację religijno-moralną

6.        Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

 

III.           Szkoła realizując zadania w zakresie Zespołu Szkół:

1.  Prowadzi do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania, pisania, liczenia, (doskonali umiejętność wypowiadania się).

2. Posługiwania się podstawowymi narzędziami i urządzeniami, (wprowadza w bardziej złożone posługiwanie się urządzeniami życia codziennego)

3. Przekształca spontaniczną motywację poznawczą dziecka w świadome podejmowanie zadań, wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4. Umożliwia dziecku poznawanie świata w jego jedności i złożoności oraz odróżnianie świata rzeczywistego od wyobrażonego, postaci historycznych od fantastycznych,

5.    Zapewnia zdobywanie wiedzy i umiejętności jej wykorzystywania na poziomie umożliwiającym uczniowi, co najmniej kontynuację nauki na następnym poziomie kształcenia,

6.  Stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej  i ruchowej,

7.  Rozbudza i rozwija wrażliwość moralną i estetyczną ucznia oraz jego indywidualne zdolności twórcze,

8.      Uczy samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności oraz wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,

9.        Kształtuje umiejętności społeczne ucznia, stwarzając warunki do indywidualnej i grupowej działalności na rzecz bliźnich,

10.     Wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej,

11.     Uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się                                 o zapewnienie mu równych szans.

 

IV.           W procesie kształcenia szkoła nie ogranicza się do podawania wiedzy encyklopedycznej, lecz kładzie nacisk na:

1.        Problemowe poznawanie praw i zjawisk,

2.        Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanej wiedzy,

3.        Rozwijania zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków                        i zależności istniejących w świecie,

4.        Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

5.        Rozbudzenie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy i dobra,

6.        Kształtowanie w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.

 

V.            W pracy wychowawczej szkoła zmierza do tego, aby uczniowie:

 

1.        Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra, w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, wolności własnej z wolnością innych,

2.        Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

3.        Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, jako postawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie i Kościele,

4.        Poznali wartości moralne, ich właściwą hierarchię oraz dokonywali wyborów zgodnych z tą hierarchią,

5.        Kształtowali w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych                i rozumienia ich poglądów,

6.        Umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę uczniów, rodziców i wychowawców,

7.        Dostrzegali pełną miłości obecność Boga w ich życiu, w życiu innych ludzi i byli na nią otwarci.

 

VI.                 Podmiotem zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły jest uczeń – a nie klasa, osoba ludzka – a nie zbiorowość. Praca wychowawcza domaga się od nauczycieli i wychowawców przede wszystkim indywidualnych kontaktów z uczniami. W wychowaniu praca z klasą nie zastąpi wartości indywidualnego spotkania z uczniem.

 

VII.    Szkoła współdziała z poradniami pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzicom.

 

VIII.       Szkoła współpracuje z innymi szkołami, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, oświatowymi i wychowawczymi oraz instytucjami życia intelektualnego i religijnego w kraju.                

 

IX.                Kadra posiada pełne kwalifikacje do nauczania przedmiotów przewidzianych w cyklu kształcenia szkoły.

 

X.                  Oferta edukacyjna:

1.        Zestaw szkolnych programów nauczania.

2.        Szkolny program wychowawczy

3.        Wewnątrzszkolny system oceniania

4.        Niepowtarzalny wystrój korytarzy i sal szkoły

5.        Program zajęć pozalekcyjnych

XI.                Rozwój organizacyjny szkoły:

1.        Program dokształcania nauczycieli.

2.        Plan rozwoju infrastruktury.

3.        Program współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 
 Zespół Szkół w Lutczy  2005